Twitter Facebook

Tweede kamer stemt over vrijwilligerswerk

Stuur dit artikel naar een vriend

Vul onderstaand formulier in om artikel: Tweede kamer stemt over vrijwilligerswerk door te sturen naar een vriend.

Tijdens de behandeling van de CDA-initiatiefnota Vrijwilligers zijn Kampioenen zijn zes moties ingediend waarover de Tweede Kamer op 31 januari jl. gestemd heeft. Twee moties over de vrijwilligersvergoeding en één over een schraplijst belemmerende regels zijn verworpen. Vooral dat laatste betreurt NOV zeer. Het goede nieuws is dat de motie over de regeling WW en vrijwilligerswerk is aangenomen, net als die over het stimuleren van werknemersvrijwilligerswerk. De motie over de uitbreiding van de Regeling Gratis VOG is aangehouden (en dus nog niet verworpen)!Regeling Gratis VOG
Status motie: aangehouden
In aanloop naar de stemming toe heeft NOV de fracties geadviseerd te stemmen voor het uitbreiden van het aantal doelgroepen in een afhankelijkheidspositie. Nu zijn dat alleen minderjarigen en mensen met een verstandelijke beperking. Bijvoorbeeld mensen met een psychische en/of fysieke beperking, ouderen (waaronder dementerenden) vallen hierbuiten. Vrijwilligersorganisaties die zich voor deze mensen inspannen vallen buiten de boot en moeten de volle mep voor de VOG betalen (Dijkhoff verhoogde de prijs met 38% in 2016!).Vrijwilligerorganisaties in de problemen
Vrijwilligersorganisaties met een jaarlijkse in- en doorstroom van vrijwilligers kunnen de totale kosten van een VOG niet meer betalen. Dit gaat ten koste van bijvoorbeeld het opleidingsbudget en/of waardering. Ook vrijwilligers in bijvoorbeeld speeltuinen die onderdeel zijn van een brede welzijnsstichting krijgen geen gratis VOG omdat hun organisatie in opdrachtnemerschap van een gemeente subsidie ontvangt. Onderzoek naar de uitsluiting door de huidige criteria en aansluiting bij de bredere doelgroep zijn beide meer dan gewenst.WW'ers en vrijwilligerswerk niet alleen bij ANBI?
Status motie: Aangenomen | Tegenstemmers: VVD en PVV (én Van Vliet, Houwers, Bontes/VanKlaveren)
Nu kunnen WW'ers alleen vrijwilligerswerk doen bij Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI, een belastingsmaatregel) en (sport)verenigingen. De motie van kamerlid Mona Keijzer (CDA) om dat ook mogelijk te maken voor vrijwiligersorganisaties die niet aan de ANBI-eisen kunnen of willen voldoen, is terecht aangenomen. Dat is mooi, want NOV krijgt veel signalen van organisaties als hospices, ANWB, voedselbanken etc. dat mensen met een WW-uitkering daar geen vrijwilliger mogen zijn omdat de organisatie geen ANBI- of SBBI-status heeft.


Werknemersvrijwilligerswerk
Status motie: Aangenomen | Tegenstemmers: VVD en PVV (én Van Vliet, Houwers, Bontes/VanKlaveren)
NOV ziet dat de inzet van het bedrijfsleven in tijd, middelen, kennis en soms sponsering in geld heel erg belangrijk is. Een eerder tijdelijk stimuleringsprogramma van VWS via MVO Nederland (2010-2012) is vorig jaar door deze organisatie definitief gestopt. Een netwerk van makelaars tussen het bedrijfsleven en de maatschappelijke sector gaat nu op eigen initiatief verder. Een inzet vanuit VNO-NCW zoals in de UK met de organisatie Business in the Community zou ook in Nederland een brede impuls kunnen geven die breder zou zijn dan alleen de betrokkenheid van het midden- en kleinbedrijf. Dat de overheid zich hiervoor sterk gaat maken, juichen we toe.Verwerpen Schraplijst regelrechte misser
Status motie: verworpen | Tegenstemmers: VVD en PvdA ((én Van Vliet, Bontes/VanKlaveren)
Veel vrijwilligersactiviteiten en burgerinitiatieven lopen op tegen onnodig complexe regelgeving. Natuurlijk is bijvoorbeeld veiligheid in vrijwilligerswerk belangrijk, maar veel regels zijn gemaakt voor activiteiten met een commerciële aard, waarbij vaak een heel andere schaalgrootte en context gelden dan bij de kleinschaligheid van burgerinitiatieven en activiteiten van vrijwilligersorganisaties. Realistische maatvoering en proportionaliteit ontbreken vaak en dat brengt initiatieven in de problemen, zoals in 2016 de oranjeverenigingen die massaal aan de noodrem trokken.Al veel voorwerk verricht
Eerdere onderzoeken/rapporten hebben wel veel informatie opgeleverd, maar geen actie. Zie ook het rapport van SIRA over maatwerkaanpak regeldruk uit 2014. Of het bericht van Actal over verkeersregelaars uit 2013. Of de veelbelovende EvenementenAssistent die de regering in 2013 heeft laten vallen. Tijd om al die inspanning (ook van de ministeries van VWS en BZK!) eens te gaan verzilveren!Regeling Vrijwilligersvergoeding
Status moties: verworpen | Tegenstemmers: VVD en PvdA (én Van Vliet, Houwers, Bontes/VanKlaveren, Monasch)
Dat er geen update komt van de regeling Vrijwilligersvergoeding is jammer, maar de vrijwilligersregeling heeft als kerndoel om het declareren van onkosten door vrijwilligers te vereenvoudigen. De regeling wordt echter steeds meer gezien en gepositioneerd als een vorm van ‘vrijwilligersloon’. NOV ziet dat heel veel vrijwilligersorganisaties deze vorm van ‘geldelijke waardering’ niet kunnen betalen. In de lijn van de oorspronkelijke bedoeling van onkostenregeling ziet NOV vooral een functionele verbetering zoals een maximumbedrag per jaar in plaats van per maand. Gezien de diversiteit van vrijwilligerswerk in de periode waarop iemand zich inzet, kunnen deze onkosten in specifieke gevallen ook in één maand of kwartaal gemaakt worden voor het maximumbedrag. Het maandmaximum zou dan komen te vervallen. Vereniging NOV is dus niet per se voor meer, maar wel voor slimmer vergoeden.