Twitter Facebook

Politieke partijen over vrijwilligerswerk

Stuur dit artikel naar een vriend

Vul onderstaand formulier in om artikel: Politieke partijen over vrijwilligerswerk door te sturen naar een vriend.

Het CDA besteedt veel aandacht aan vrijwilligerswerk, net als de andere christelijke partijen, maar ook D66 en Partij voor de Dieren scoren niet slecht. Bij de VVD, PvdA en 50PLUS komt het vrijwilligerswerk er tamelijk bekaaid af. De PVV en DENK reppen met geen woord over vrijwilligerswerk.


In april en mei 2016 heeft NOV contact gehad met alle politieke fracties om haar punten voor de verkiezingsprogramma’s in te brengen. In de daarop volgende maanden hebben NOV-leden en -partners de totstandkoming van de verkiezingsprogramma’s gevolgd en daar waar nodig actie ondernomen om amendementen of moties in te dienen. Dat heeft als resultaat dat in de programma’s van D66 en de PvdA alsnog passages zijn opgenomen over het belang van vrijwilligerswerk. Op twee na hebben alle politieke partijen die nu in de kamer zitten vrijwilligerswerk in hun verkiezingsprogramma opgenomen. Hoe ze dat hebben gedaan verschilt enorm per partij. We hebben alle passages verzameld en onder andere op voor NOV belangrijke thema’s gescoord. Deze informatie is eenvoudig te gebruiken bij het afwegen op welke partij je gaat stemmen.


Korte leeswijzer
Hieronder geven we eerst de highlights, dan een overzicht in een tabel (download de pdf!) en vervolgens alle passages in de verkiezingsprogramma's. Iedereen moet vrijwilligerswerk kunnen doen.


Opvallend is dat de meeste partijen vinden dat iedereen vrijwilligerswerk moet kunnen doen, uitkering of geen uitkering. Een enkeling blijft hangen op de angst dat vrijwilligers betaald werk verdringen, maar partijen als CDA, ChristenUnie, D66 en de Partij voor de Dieren zien in dat deze houding niet past bij de moderne samenleving waarin betaald werk allerminst een zekerheid is en je dus niet de bal bij de vrijwilliger kunt leggen. Van visie getuigd de opmerking dat betaald werk ook niet per se het hoogst haalbare is (GroenLinks, PvdD, D66). Ook vluchtelingen mogen vrijwilligerswerk doen. De ChristenUnie gaat zelfs zo ver dat zij asielzoekers en statushouders wil verplichten vrijwilligerswerk te doen. GroenLinks en de SP willen, terecht, van de verplichte tegenprestatie in de bijstand af.


Regels schrappen
Drie partijen hebben oog voor de sociale veiligheid en zijn voor het gratis beschikbaar stellen van de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Dat zijn CDA en CU, maar ook 50PLUS, dat de kwetsbaarheid van ouderen erkent. Dat andere partijen hier niets over zeggen kan samenhangen met de wens om regels en barrières weg te nemen, want dat is iets waar bijna alle partijen aandacht aan besteden. Ruimte om te kunnen experimenteren zodat  regels niet bij voorbaat vernieuwing onmogelijk maken, komt ook terug.


Goede ondersteuning
Diverse partijen willen vrijwilligerswerk bij brandweer, politie en in sport en cultuur stimuleren of waarderen het vrijwilligerswerk in die sectoren expliciet in hun programma waarderen. De ChristenUnie is het meest concreet in het versterken van landelijke netwerken. De SGP wil graag dat er op toegezien wordt dat wettelijk verplichtingen om vrijwilligers te ondersteunen worden nagekomen. De VVD is vooral van de veiligheid, maar noemt ook natuur en cultuur zonder expliciet te worden over wat daar moet gebeuren. De SP is voor een campagne om meer vrijwilligers te werven voor de brandweer.


Armoe troef?
Geen enkele partij ondersteunt het idee van een maatschappelijk investeringsbank om, met onder andere slapende tegoeden, initiatieven te ondersteunen.


Jongeren in beeld houden
Opvallende terugkomer is de maatschappelijke stage. CDA als moeder van de maatschappelijke stage komt in plaats daarvan zelfs met de maatschappelijke dienstplicht. ChristenUnie noemt naast de dienstplicht ook de maatschappelijke stage voor het middelbaar onderwijs en komt met een plan om studieschuld af te kopen. D66 vindt sociale vaardigheden voor de jeugd van het grootste belang en noemt maatschappelijke stage als een goed middel om die te ontwikkelen.


Op wie stemmen?
Bij de verkiezingen is vrijwilligerswerk een van de vele thema’s. Hieronder vind je een handzaam overzicht welke keuzes politieke partijen op het gebied van vrijwilligerswerk maken. Het blijft van belang te lezen wat er werkelijk in het programma staat omdat verschillende partijen verschillende voorwaarden bij een bepaald onderwerp stellen.

 

Lees meer

U kunt meer over dit thema lezen door hier te klikken.

 

Bron: NOV, januari 2017.